Vurdering og eksamen

Vurdering

 • Du skal kunne delta i vurderingen av eget arbeid (forskr. § 3-12).
 • Du skal ha god tilbakemelding og rettledning og kunne gjøre god egenvurdering
 • Vurdering underveis kan du få både med og uten karakter, og den skal hjelpe deg å lære, utvikle kompetansen din og gi grunnlag for tilpasset opplæring
 • Vurdering uten karakter skal være en beskrivende vurdering av hvordan du står i forhold til målene i læreplanene
 • Du skal ha karakter i fag, i orden og i atferd
 • Fagkarakter skal vise hva du kan når karakteren blir satt ut fra hva som er forventet. Forutsetningene dine, orden og atferd skal ikke trekkes inn i fagkarakter
 • Uansett grunn til fravær, kan du miste karakter på grunn av høyt fravær
 • Terminkarakterer skal du få midt i skoleåret. Alle karakterer skal suppleres med begrunnelse og rettledning
 • Standpunktkarakterer settes ved slutten av skoleåret, og kan klages på
 • Ordenskarakteren: Tar hensyn til arbeidsinnsats og om du følger ordensreglene. Ugyldig fravær kan gi nedsatt
 • Atferdskarakteren: Hvordan du ter deg når skolen har ansvaret for deg, og på skoleveien, og om du følger ordensreglene
 • Både orden- og atferdskarakteren skal ta hensyn til dine forutsetninger, og vanligvis ikke avgjøres av enkelthendelser. Standpunktkarakteren skal baseres på siste halvår
 • Hvis du risikerer å ikke få karakter på grunn av fravær, eller å bli satt ned i orden/atferd, må du og foreldre/foresatte få skriftlig varsel i tide til at du kan forbedre deg
 • Å sette et bestemt antall fraværstimertimer som grense for å miste standpunktkarakter, vil være i strid med grunnlaget for fagkarakteren – at karakteren skal gi uttrykk for den kompetansen du har oppnådd, på tidspunktet for vurderingen
 • Å sette et bestemt antall anmerkninger som grense for nedsatt i orden eller i atferd vil være i strid med grunnlaget for disse karakterene – at en skal ta hensyn til eleven sine forutsetninger
 • Du har rett til dokumentasjon, til ny dokumentasjon hvis du får nye karakterer, og til ny dokumentasjon hvis den gamle går tapt
 • For å få vitnemål må du ha bestått alle fag og eksamener, bortsett fra de du har fritak for
 • Førstegangsvitnemål får du bare hvis du har bestått på normal tid
 • Hvis du ikke kan få vitnemål, har du krav på kompetansebevis

Eksamen

 • Ved trekking av fag til eksamen skal du få vite hvilket fag det er 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager og høytidsdager teller ikke med
 • Du skal få vist både bredde og dybde i det du kan på eksamen
 • Får du 1 i standpunkt, har du rett til særskilt eksamen hvis du ikke er trukket ut til eksamen og det normalt blir gitt eksamen i faget. Får du 1 på eksamen, har du rett til ny eksamen, og får beholde standpunktkarakteren hvis du tar ny eksamen
 • Har du dokumentert gyldig forfall til en eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Du må ha vært hindra fra å møte, det må ha vært uforutsigbart, og du må ikke kunne klandres for forfallet Du må selv melde fra til skolen om at du skal opp til særskilt, ny eller utsatt eksamen
 • Fusk eller forsøk på fusk fører til annullering av eksamen, men du har rett til å fullføre på eksamensdagen. Vedtak om annullering kan påklages til Fylkesmannen
 • Formelle feil gjør at du kan prøve å få eksamen annullert av Utdanningsdirektoratet
 • Hvis du ikke retter deg etter reglene for eksamen, kan du bli bortvist. Vedtak om bortvisning kan du klage på til Fylkesmannen Hvis du tar en privatisteksamen, erstatter eksamenskarakteren alle tidligere karakterer i faget hvis du velger det

Klage på vurdering ved eksamen og standpunkt

 • Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter, karakter på fag-/svenneprøve og vedtak om ikke å sette karakter (forskr. § 5-1).
 • Du kan klage, du kan gi noen fullmakt til å klage for deg, og foreldrene dine kan klage (når du er under 18) (forskr. § 5-2).
 • Klagen kan føre til at karakteren blir stående, eller går opp eller ned, og du kan ikke klage på resultatet av klagen (forskr. § 5-3).
 • Du skal få beskjed fra skolen din om reglene for å klage (forskr. § 5-4).
 • Klagen sendes til skolen (forskr. § 5-4).
 • Fristen for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager fra du får vite om eller burde gjøre deg kjent med resultatet (forskr. § 5-5).
 • Du kan be om begrunnelse, og da løper fristen på nytt fra du har mottatt begrunnelsen (forskr. § 5-5).
 • Du kan kreve begrunnelse for standpunktkarakterer, muntlig eksamenskarakter, praktisk eksamenskarakter og karakter i orden og i atferd, og for at du ikke har fått karakter. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakter på skriftlig eksamen (forskr. § 5-7).
 • Klagen må være skriftlig og underskrevet, den må nevne hva det klages på og være datert (forskr. § 5-6).
 • Du har rett til å gjøre deg kjent med svaret ditt på skriftlig eksamen og få kopi av det, samt å få eventuelle retningslinjer for sensorene (forskr. § 5-8).
 • Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet. Får du medhold, annulleres eksamen, og det blir gjennomført ny eksamen, med ny sensor. Ved trekkeksamen trekkes faget på nytt (forskr. § 5-10).
 • Ved klage på standpunktkarakter eller at du ikke har fått karakter, kan du klage på at reglene for karakterfastsetting ikke er fulgt (for eksempel at du ikke er bedømt etter læreplanen, at læreren har trukket inn orden og atferd eller forutsetningene dine, at du ikke har fått begrunnelse og rettledning osv.) (forskr. § 5-12).
 • Får du medhold i en klage, setter faglærer og rektor sammen en ny karakter (forskr. § 5-12).

Linker til lover og reglementer