Tilpasset opplæring

 • Du har krav på opplæring tilpasset dine evner og forutsetninger (oppl.l. § 1-3).
 • Skolen skal stimulere deg til å utvikle egne læringsstrategier og fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (prinsipper for opplæringen).
 • Hvis du ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, kan du ha krav på spesialundervisning (oppl.l. § 5-1) etter en sakkyndig vurdering (oppl.l. § 5-3).
 • Du eller foreldrene dine kan kreve at skolen undersøker hva du trenger, du må da være enig i at man setter i gang en slik undersøkelse (oppl.l. § 5-4).
 • Du har krav på en individuell opplæringsplan hvis du får spesialundervisning (oppl.l. § 5-5).

Elevmedvirkning i læringssituasjonen

 • Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning, fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (prinsipper for opplæringen).
 • Du skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og har derfor krav på å få kjennskap til valgmuligheter og deres konsekvenser (prinsipper for opplæringen).
 • Det skal være godt samarbeid mellom deg og lærer (oppl.l. § 1-2).
 • Du skal kunne delta i vurderingen av eget arbeid, ha minst en elevsamtale i halvåret og være i jevnlig dialog med lærer om din utvikling (forskr. § 3-11)

Elevmedvirkning på høyere, administrativt nivå

 • Hver skole skal ha et driftsstyre med to elever og 3 varaelever . I tillegg kan skolen ha et samarbeidsutvalg/skoleutvalg. (oppl.l. § 11-5, driftsstyrereglementet for Osloskolen pkt. 1-4) Disse møtene er åpne (regl. pkt. 2-3).
 • Driftsstyret har ansvar for budsjett, strategisk plan og å føre tilsyn med skolen.
 • Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg der elevene har flertall. Hvis skoleutvalget er skolemiljøutvalg, skal elevene ha flertall når skolemiljøsaker behandles (oppl.l. § 11-5a).
 • Alle skoler skal ha elevråd med minst ett medlem per tjuende elev. Elevene kan også holde allmøte som binder elevrådet (oppl.l. § 11-6).
 • Elevrådet skal jobbe for læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser for elevene (oppl.l. § 11-6).

Linker til lover og reglementer