Skolemiljø

 • Du har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring (oppl.l. § 9a-1).
 • Skolen skal drives slik at det tas hensyn til din trygghet, helse, trivsel og læring, og det fysiske miljøet skal være i samsvar med anbefalte fagnormer og helsemessig tilfredsstillende. (oppl.l. § 9a-2, forskr mhvbs § 7, § 12).
 • Du har krav på å bli engasjert i både planlegging og gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. (oppl.l. § 9a-5).
 • Elevrådet kan oppnevne to skolemiljørepresentanter som skal ivareta elevenes interesser og møte i arbeidsmiljøutvalget (oppl.l. § 9a-5). Disse har rett til opplæring og fritak fra undervisningstimer for å gjøre jobben sin.
 • Elevrådet skal holdes løpende informert om hendelser som påvirker skolemiljøet. (oppl.l. §9a-6).
 • Hvis du eller foreldre ber om tiltak for å rette på det fysiske eller psykososiale i skolemiljøet, så skal skolen behandle saken, og vedtaket kan klages over. Du kan også klage hvis skolen ikke gjør noe når du har bedt om tiltak. Da klager du til Fylkesmannen. (oppl.l. § 9a-2 og §9a-3).

Fysisk skolemiljø

 • Skolen skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel (oppl.l. § 9-3), og alle digitale læremidler og utstyr går under dette (oppl.l.§ 3-1).
 • Du skal ikke utsettes for reklame som skaper kommersielt press, eller som kan påvirke holdninger, atferd og verdier (oppl.l. § 9-6).
 • Skolen skal drives slik at det tar hensyn til din trygghet, helse, trivsel og læring, og det fysiske miljøet skal være i samsvar med anbefalte fagnormer og helsemessig tilfredsstillende. (oppl.l. § 9a-2, forskr mhvbs § 7, § 12).
 • Du skal ha en arbeidsplass tilpasset behovene dine (oppl.l. § 9a-2).
 • Funksjonshemmedes behov skal være ivaretatt (forskr mhvbs § 9).
 • Det skal være mulig å dekke behov for aktivitet og hvile (forskr mhvbs § 10).
 • Det skal være egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner (forskr mhvbs §11).
 • Det skal være forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder, og årlig hovedrengjøring innendørs (forskr mhvbs §13).
 • Det skal være rutiner og utstyr for ulykker og faresituasjoner, og du skal være kjent med dem. Det skal også være nok førstehjelpsutstyr (forskr mhvbs § 14, § 15).
 • Inneklimaet må være tilfredsstillende, og det må ikke være så fuktig at det kan bli muggdannelser (forskr mhvbs § 19).
 • Lyd og lys må være tilfredsstillende (forskr mhvbs § 20 og § 21).
 • Det skal være tilgang på hygienisk betryggende drikkevann (forskr mhvbs § 22).
 • Det skal være tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker, og de må ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard (forskr mhvbs § 23).
 • Hvis du eller foreldre ber om tiltak for å rette på det fysiske eller psykososiale i skolemiljøet, så skal skolen behandle saken, og vedtaket kan klages over. Du kan også klage hvis skolen ikke gjør noe når du har bedt om tiltak. Da klager du til Fylkesmannen. (oppl.l. § 9a-2 og § 9a-3).

Psykososialt skolemiljø

 • Alle som jobber i skolen skal hindre at du kommer til skade eller blir utsatt for krenkende handlinger (oppl.l. § 1-2).
 • Kommunen gir ordensreglement, skolen kan utfylle det. Fysisk refsing eller krenkende tiltak kan ikke benyttes (oppl.l. § 3-7).
 • Du skal være knyttet til en kontaktlærer (oppl.l. § 8-2).
 • Du har rett til nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og studiefinansiering (oppl.l. § 9-2, forskr. § 22-1, § 22-2, §22-3).
 • Du har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring (oppl.l. § 9a-1).
 • Du skal oppfordres til å opplyse om forhold ved din helse som personalet bør ta hensyn til (forskr. mhvbs. § 16),
 • Ansatte ved skolen plikter å varsle skoleledelsen og om nødvendig gripe inn hvis de får mistanke om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, diskriminering eller rasisme.(oppl.l. § 9a-3).

Linker til lover og reglementer