Fravær og sanksjoner

Fravær

  • Avtale med rektor eller faglærer om studiearbeid er ikke fravær i det hele tatt. På Fronter blir det gjerne markert med en ”I”, dvs. ikke-tellende fravær (forskr. § 3-47).
  • Skoleadministrative gjøremål er ikke fravær i det hele tatt. Det vil si at du ikke skal få ført fravær for elevrådsarbeid, eller i arbeid der du representerer skolen(forskr. § 3-47).
  • Rektor kan gi deg fri i opptil 10 skoledager per år, som ikke føres som fravær på vitnemålet. Dette kan du få for politisk arbeid i partier og organisasjoner, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten), helsegrunner (langvarig sykdom) eller velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom eller død i familien). Av de 10 dagene, kan du som medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirka kreve to dager ikketellende fravær knytta opp til religiøse høytider. For slikt fravær kan det være lurt å søke på forhånd (forskr. § 3-47).
  • Skolen kan ikke sette opp en grense i prosent eller antall timer som skal til for å miste karakter i et fag. Det skal foretas en individuell vurdering av om læreren har grunnlag for å vurdere deg eller ikke opp mot målene i læreplanen. Du har kanskje hørt om 15%-regelen, og praksis av denne er ikke riktig.
  • Hvis du risikerer å ikke få karakter på grunn av fravær, eller å bli satt ned i orden eller atferd (eller begge), må du og dine foreldre/foresatte (hvis du er under 18) få beskjed om det i tide til at du kan forbedre deg. Du har ikke lenger krav på skriftlig varsel hvis du risikerer karakteren 1, men husk at skolen skal ha gitt deg begrunnelse og veiledning underveis, slik at du skal kunne forbedre deg.
  • Du kan kreve å få årsaken til fraværet ditt ført på dokumentasjonen (vitnemålet), men da må du selv dokumentere grunnen (for eksempel legeerklæring ved sykdom, attest fra organisasjon ved organisasjonsarbeid over 14 dager etc.).

Straff og sanksjoner

Hvis noen av ordensreglene i ordensreglementet brytes, kan du skolen straffe deg. Dette er et område hvor det regler for hva skolen kan gjøre, og ikke gjøre.

  • Lærer eller avdelingsleder har ikke lov til å utvise deg – bare rektor har lov til det.
  • Kollektiv avstraffelse er ikke lov.
  • Skolen skal ha informert deg om hvilke regler som er brutt og hvorfor du straffes.
  • Ved mye forsentkomming eller fravær, skal kontaktlærer ha en samtale med deg hvor det settes opp referat med mål og tiltak til forbedring.

Linker til lover og reglementer