Politisk plattform

Vedtatt på høstsymposiet 2010 (27.-28. september).

Innledning
Dette dokumentet er en sammenfatning av elevrådets standpunkter i skolepolitiske saker. Hensikten er ikke at elevrådet skal drive et skolepolitisk arbeid, men at elevrådsstyret skal kunne uttale seg om aktuelle saker ved behov; dokumentet skal også tas hensyn til der elevrådets utsendinger må ta stilling til politiske saker. Den politiske plattformen er obligatorisk for alle EO (Elevorganisasjonen) sine medlemsskoler, men grunnet at elevene ved Oslo Katedralskole ved et allmøte i januar 2011 valgte å melde seg ut av EO, er ikke lenger den politiske plattformen gjeldende. Vi velger likevel å la dette dokumentet være tilgjengelig på nettsiden som en del av vår historikk og for fremtidens skyld ved en evt innmelding i EO ved neste allmøte.

1. Skolemateriell
Elevrådet ved Oslo katedralskole mener at skolebøker skal være gratis. Alle elever skal få et ubehovsprøvd utstyrsstipend som er minst like stort som det er i dag. I tillegg mener elevrådet at et behovsprøvd stipend skal utdeles. Den offentlige skolen skal være gratis for alle.
Loven om at alt skolemateriell skal foreligge på begge målformer til lik tid og pris, skal overholdes bedre enn i dag.
2. Inntakspolitikk
Elevrådet ved Oslo Katedralskole ønsker å opprettholde den inntaksordningen som er i Oslo i dag, med inntakskrav kun basert på karakterer.

3. Sidemål
Elevrådet ved Oslo Katedralskole er negativ til obligatorisk sidemålsundervisning, og ønsker at undervisningen skal bli et valgfag for de som ønsker. Forutsetningen for dette er at undervisningstimene skal tas av norsktimene, slik at elevene kan velge like mange valgfag som nå.

4. Skolemiljø
Vi ser til opplæringslovas § 9A elevenes arbeidsmiljølov, og må med bekymring konstantere at denne brytes daglig, både ved vår egen skole og ved de fleste andre skoler i Oslo. Elevrådet ved Oslo katedralskole mener at alle skoler må tilrettelegges slik at alle kravene i loven oppfylles, og vi vil at dette kontrolleres jevnlig. Det er viktig å huske at skolen er en arbeidsplass, også for eleven.

5. Reklame i skolen
Elevrådet ved Oslo katedralskole mener at skolen skal være et reklamefritt område og at skolemateriell skal ikke være reklamefinansiert. Vi mener at info i tilknytning til rådgivers og helsesøsters arbeid skal være tillatt.

6. Normerte prøver
Elevrådet ved Oslo katedralskole er for bruk av normerte prøver, så lenge deres hensikt er kartlegging av eleven og skolen – for så å kunne sørge for en bedre, mer tilpasset opplæring, og å sette inn ressurser der det er behov for det. Elevrådet ved Oslo katedralskole er i mot offentliggjøring av resultater. Resultatene fra de normerte prøvene skal ikke telle i karaktervurderingen.
De normerte prøvene i den videregående skolen bør avholdes i løpet av vg2. På dette tidspunktet kan elevenes resultater på prøvene knyttes til skolen de går på for øyeblikket – noe som ikke er tilfelle i vg1.
7. Privatskoler
Elevrådet ved Oslo katedralskole mener at utdanning skal være statens ansvar. Skolegang skal være gratis og finansiert av staten. Elevrådet mener at kun offentlige skoler og skoler som tilbyr et alternativt pedagogisk opplegg skal få statlig støtte.
Prinsippet om at ein ikkje skal kunne tene pengar på å drive skule bør bestå.
Må ha offentlig eksamen med lik linje som i den offentlige skolen.

8. Finansieringsmodeller
Elevrådet ønsker en mer dynamisk finansieringsmodell der kyndige utviser skjønn og tar hensyn til ulike parametere (som antall lærere, elever, behov for oppussing, eventuelt resultater fra normerte prøver) når de bevilger penger.

9. Læreryrket
Elevrådet ved Oslo Katedralskole mener dagens lærerlønninger er for lave. Dette vil bli et problem for fremtidens elever, da rekrutteringen til læreryrket vil minske. Elevrådet mener derfor at statusen til læreryrket må heves – først og fremst ved å gi lærerne høyere lønn.

10. Lærlinger
Elevrådet ved Oslo Katedralskole mener at alle elever på yrkesfag skal ha en lovfestet rett til lærlingplass.


11. Skolehelsetjeneste

Elevrådet ved Oslo Katedralskole ser verdien av en god skolehelsetjeneste og vil opprette en heltidsstilling for en helsesøster per 500 elever.
12. Om elevråd
Elevrådet ved Oslo Katedralskole ser verdien av elevdemokrati og ønsker derfor at alle elevråd skal ha rett på økonomisk støtte.